Правилник на Форум за арабска култура "Махмуд Даруиш"

I.            Основни начала, цели и принципи

1.      Цели: Форумът е насочен към стимулиране на диалога между културите; към създаване на мостове между българската и арабската култура и към разрушаване на редица стереотипи, които пречат на пълноценното общуване помежду им.

2.      Методи за постигане на целите:

2.1 извършване на преводи на художествена и научно-популярна литература от арабски и други езици;

2.2 организране на семинари и дискусии на актуални теми, свързани с арабската култура;

2.3 подготовка на авторски материали, посветени на събития, засягащи арабските страни;

2.4 други дейности, които допринасят за осъществяване на целите на Форума.

3.      Принципи:

3.1 противопоставяне на културата на омразата;

3.2 зачитане на личното достойнство;

3.3 плурализъм при изразяване на мнението;

3.4 категорична необвързаност с политически партии и други юридически лица, които желаят да използват Форума за разпространение на своите идеологии, програми и защита на своите интереси.

4.      В съответствие с чл. 19 от Всеобщата декларация за правата на човека и чл. 10 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи в публикуваните в сайта на Форума материали се реализира свободата на изразяване на съответните автори. Изразените възгледи могат да не съвпадат с гледните точки на Форума, но не могат да противоречат на Принципите на настоящия Правилник.

II.          Председател, заседания, решения

5.      Основатели на Форума са: Ана Минчева, Алевтина Плочева, Весела Георгиева, Десислава Янкова, Калоян Станев, Мая Ценова, Ралица Трифонова, Руслан Трад, Тодор Киряков. Изброяването на техните имена цели да има публичност и знание на личностите, стоящи зад създаването на Форума.

6.      Форумът има свой Председател. При невъзможност да изпълнява задълженията си, Председателят трябва да назначи свой заместник с цел да не се наруши работата по текущите задачи.

6.1 В срок от една година, след избирането на Председател, Форумът  трябва да свика Събрание с цел избиране или преизбиране на Председател.

7.      За да бъде приета една идея, е необходимо на заседанието да присъстват 2/3 от Основателите на Фроума.

7.1 За промяна в настоящия Правилник е нужно свикване на Събрание.

8.      Решенията във Форума се вземат от Основателите с консенсус.

9.      За започване на работа по нов проект е достатъчно той да бъде приет от 1/3 от Основателите на Форума .

10. Основателите се задължават да се информират взаимно за всички събития, които са свързани с дейността на Форума.

11. Организационната работа във Форума се разпределя чрез следните отговорности:

 • Ключари
 • Изработване и разпространяване на плакати и покани
 • Резервиране на зали за провежданите дискусии
 • Писар на заседанията
 • Работа с техника

11.1 За всички длъжности, освен работа с техника и резервиране на зали и провеждане на дискусии, отговарят определени хора от Основателите. В други случаи отговаря Председателят.

III.       Редактори и вътрешно разпределение

12. С цел добрата организация на работата във Форума сред Основателите се определят Редактори. Всеки Редактор отговаря за поверената му рубрика и всички материали, написани в тази рубрика, подлежат на одобрение от страна на Редактора й. Той има последната дума по отношение публикуването на материалите в сайта на Форума. Изначалните Редактори и рубрики са:

 • „Кино” – Десислава Янкова;
 • „Музика” – Алевтина Плочева и Ана Минчева;
 • „Театър” – Алевтина Плочева и Калоян Станев;
 • „Политика и история” – Ралица Трифонова;
 • „Спорт” – Весела Георгиева;
 • „Художествена литература” – Ана Минчева;
 • „Пътешествия и приключения” – Калоян Станев;
 • „Любопитни факти” – всички редактори.

12.1 Единствено чрез Събрание може да се промени, добави или премахне Редактор или рубрика.

12.2 Вземането на решение става по силата на чл. 9.

IV.        Членове

13. За нов член може да бъде избран всеки, който приема целите и принцпите на настоящия Правилник и участва в дейността на Форума. Новите членове се избират с консенсус от Основателите.

Възможни са поправки!