Уреждане на защитата от СПАМ в българското законодателство

Извадки от Закон за електронната търговия

В сила от 24.12.2006 г.
Обн. ДВ. бр.51, изм. доп. ДВ бр. 105/2006 г., ДВ бр. 41/2007 г. )

Чл. 5. (1) Търговски съобщения по смисъла на този закон са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лицето, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

Чл. 6. (1) Доставчик на услуги, който изпраща непоискани търговски съобщения по електронната поща без предварително съгласие на получателя, е длъжен да осигури ясното и недвусмислено разпознаване на търговското съобщение като непоискано още с постъпването му при получателя.
(2) (изм. доп. ДВ бр. 105/2006 г.) Комисията за защита на потребителитеводи електронен регистър на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения, по ред, определен с наредба на Министерския съвет.
(3) Забранява се изпращането на непоискани търговски съобщения на електронни адреси, вписани в регистъра по ал. 2.
(4) Забранява се изпращането на непоискани търговски съобщения на потребители без предварителното им съгласие.

Чл. 23. (1) Доставчик на услуги, който извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 4, чл. 5, ал. 3, чл. 8, ал. 1, чл. 9 или чл. 10, се наказва с глоба в размер от 200 до 1000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.
(2) В случаите по ал. 1 на юридическото лице или на едноличния търговец се налага имуществена санкция в размер от 500 до 2500 лв.
(3) При повторно нарушение глобата по ал. 1 е в размер от 500 до 1500 лв., а имуществената санкция по ал. 2 – в размер от 1000 до 4000 лв.

Чл. 24. (1) Доставчик на услуги, който извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 6, ал. 1, 3 или 4, се наказва с глоба в размер от 250 до 1500 лв., ако деянието не съставлява престъпление.
(2) В случаите по ал. 1 на юридическото лице или едноличния търговец се налага имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.
(3) При повторно нарушение глобата по ал. 1 е в размер от 500 до 2500 лв., а имуществената санкция по ал. 2 – в размер от 1000 до 4000 лв.

Проектът за Закон за електронната търговия, изготвен от експертите на Центъра по право на информационните и комуникационните технологии към фондация „Право и интернет” по възлагане от МС, има за цел именно да създаде такива мерки. Уредбата е транспонирана от Директива 2000/31/ЕС за електронната търговия.
Търговски съобщения по смисъла на проект-закона са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лицето, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия. Не са търговски съобщения самостоятелното използване на информация, осигуряваща директен достъп до дейността на лицето, като наименованието на неговия домейн или адрес на електронна поща, както и съобщения за стоките, услугите или репутацията на лицето, информацията за които е събрана по независим начин, без за това да е заплатено.

Търговските съобщения, които са част от или представляват услуга на информационното общество трябва да отговарят на някои изисквания: те трябва да бъдат лесно разпознавани като търговски, да позволяват ясна индентификация на физическите или юридическите лица, от името на които са направени, да определят ясно и недвусмислено условията за ползване на промоционни предложения като отстъпки, премии и подаръци, ако включват такива, да осигуряват лесен достъп до ясни и недвусмислени условия за участие в състезания и игри, с обявени награди, ако съдържат такава информация и да съдържат и информацията, предвидена в други нормативни актове. Доставчик на услуги, който изпраща търговски съобщения по електронната поща без предварително съгласие на получателя, е длъжен да осигури ясното и недвусмислено разпознаване на търговското съобщение като непоискано.
Предвижда се към Комисията по търговия и защита на потребителите да се води електронен регистър на електронните адреси на лицата, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения по ред определен с наредба на Министъра на икономиката. Проекто-законът въвежда забрана да се изпращат непоискани търговски съобщения на електронни адреси, вписани в този регистъра. Неизпълнението на това задължение е скрепено с глоба от 250 до 1500 лв., а за юридическите лица и санкция от 500 до 2000 лв.
Следва да се отбележи, че уредбата по проектозакона е минималистична. Това е само първа стъпка към защита на потребителите в Интернет срещу спам-а. С приемането на новата рамка на ЕС за електронните комуникации, по отношение на изпращането на спам на физически лица се очаква създаването на още по-строги правила, особено по отношение на такива форми на спам, като отправени чрез sms или по други далекосъобщителни способи. Тези правила ще са предмет на уреждане от новия Закон за електронните съобщения (той ще отмени сега действащия закон за далекосъобщенията) и ще са в съответствие с последната правна рамка на ЕС от 2002 г. Тогава ще може да се изпращат непоискани търговски съобщения само до лицата, които изрично предварително са заявили, че искат да ги получават.

Адв. Георги Димитров
Адв. дружество Димитров, Петров и Ко.