Петиция за регулиране статута на нелегалните имигранти в България

(Благодаря на Мариян)

ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ – ПОДПИСКА
за регулиране статута на нелегални имигранти в България

Ние, долуподписаните организации и физически лица, настояваме за приемане на законодателна промяна в Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), с която да се регулира статута на хората-чужденци, които от години живеят в правен вакуум в България, без документи и право на образование и работа. Макар понастоящем изключени от българското право и статистика, тези хора са сред нас и броят им все повече се увеличава. Косвен показател за тенденцията е броят на освободените от СДВНЧ-Бусманци лица, които не могат да бъдат върнати в страната им на произход. Липсата на каквато и да е законова възможност за уреждане статута на чужденци, останали без документи в страната ни, води до социално изключване на тези хора, което е пагубно за тях и вредно за българското общество.

Тези имигранти не са престъпници и повторните задържания в СДВНЧ-Бусманци или ежедневната подписка в районното полицейско управление не отговарят на реалните им нужди. Те се нуждаят от документи, които да им позволят да работят и да се развиват като пълноценни членове на приемащото общество.

Имайки предвид практиката на останалите държави от Европейския съюз, предлагаме законодателно допълнение в ЗЧРБ за даване разрешение за постоянно пребиваване на нелегалните имигранти в България, които пребивават в страната от поне три години и имат работодател, който е готов да сключи трудов договор, както и издаване на документи на останалите нелегални имигранти, които не могат да бъдат върнати в страната им на произход.

Може да пидпишете петицията ->тук<-

Picture by Oliver Clark