Пълният текст на Заповед №1650 на израелската армия

По случая с тази заповед(.pdf), влизаща в сила от 13 април 2010 г., може да прочетете публикацията в Интидар със становището на Салям Файяд, където се споменава, че:

Министър-председателят д-р Салям Файяд осъди израелската военна „Заповед №1650 срещу проникването, влизаща в сила от 13 април 2010”. Тя заплашва с депортиране десетки хиляди граждани от районите, където живеят, в други райони на окупираните палестински територии или извън тях. Нещо повече, поради мъглявостта си тя отваря вратите пред израелските военни окупационни власти за обезлюдяване на цели райони и масово изселване на тяхното население под предлог получаване на разрешително

Израелска отбранителна армия

Военна заповед №1650

Военна заповед за предотвратяване на проникването

Въз основа на дадените ми прерогативи като Командващ Израелската отбранителна армия в зоната заповядвам следното: Поправка на член

1. В Заповедта за предотвратяване на проникването (в Юдея и Самария – №329 от 1969 г., съответстваща на 5729 г.), наричана по-долу „Заповедта”, заповядвам следните поправки:

А) Заличава се квалификацията „законно”.

Б) Изразът „проникналият” се заменя със следния текст:

Проникналият е лице, влязло незаконно в зоната след определена дата, или лице, намиращо се в зоната, но непритежаващо законноиздадено разрешително.

В) Заличава се изразът „жител на зоната”.

Поправка 2: Член 2 се заменя със следния текст: Наказание за проникналия:

2.А) Проникналият се наказва със затвор за срок от седем години.

Б) Независимо от гореказаното в точка А, ако проникналият докаже, че влизането му в зоната е било законно, наказанието му е затвор за три години.

Поправка на член 3: В член 3 в края на точка А се добавя следният параграф:

„При изпълнение на настоящата Заповед заповедта за експулсиране се приема като заповедта за затвор по член 78 от Заповед №378 от 1970 г. за сигурността на Юдея и Самария , за изтърпяване на наказанието затвор в Израел съгласно член 5.А.1 от Заповед № 322 от 1969/5729 г. за наказателната процедура (Юдея и Самария).”

След буква А се добавя следният текст:

„А.1. Заповед за експулсиране по буква А се издава само след като на проникналия бъде дадена възможност за опровержение пред офицер от армията или полицията и след като претенциите на проникналия бъдат представени на армейския командир.

А.2. В случай, че бъде издадена заповед за експулсиране по буква А, проникналият бива експулсиран от зоната в най-скоро време, освен ако доброволно не напусне зоната предварително.

А. 3. В случай, че бъде издадена заповед за експулсиране по буква А, на проникналия се предоставя информация за правата му съгласно настоящата Заповед и за правото му да уведоми свой близък или своя  адвокат за ареста си, като уведомяването да стане устно или писмено на разбираем за него език.”

В) След буква Б се добавя следният текст:

„В. В случай, че бъде издадена заповед за експулсиране по буква Б, проникналият не се експулсира преди да са изминали 72 часа откакто му е връчена писмената заповед за експулсиране, освен ако се съгласи на това доброволно. Командващият армията може да отложи изпълнението на експулсирането а) ако получи молба за това от лицето, срещу което е издадена заповедта за експулсиране; г) съгласно буква г, въпреки че на командващия армията му е известно, че проникналият е влязъл в зоната преди известно време, той може да заповяда експулсирането му преди изтичането на 72 часа от връчването на заповедта за експулсиране, при условие проникналият да бъде експулсиран в страната или района, откъдето е проникнал и експулсирането да се извърши в рамките на 72 часа от момента, за който армейският или полицейският офицер подозира, че лицето е проникнало в зоната.”

Поправка на член 4:

4. В член 4 от Заповедта „доживотен затвор” се заменя с „наказание двайсет години затвор”.

Замяна на член 5:

Член 5 се заменя със следния текст:

„Доказателства: 5. А. При всяка процедура съгласно настоящата заповед лицето се смята за проникнало, ако: а) се намира в зоната без документ или разрешително, което да посочва, че влизането му в зоната е станало законно, и без приемливо обяснение за това; б) според на тази точка изразът „документ или разрешително” означава документ или разрешително, издадено от Командващия силите на Израелската отбранителна армия в Юдея и Самария или негов заместник съгласно текстовете на законите в сферата на сигурността, или пък издадено от съответните власти в Израел съгласно Закона за влизане в Израел от 1952/5712 г., тъй като този Закон продължава да бъде редовно в сила в Израел и допуска пребиваване на дадено лице в зоната.”

Добавка към член 6.А и 6.Б: Член  6 се заменя със следния текст: „Разходи по изпълнение на заповедта за експулсиране:

6. Командващият армията може да поиска от проникналия разходите по изпълнение на заповедта за експулсиране, включително разходите по престоя му в мястото за арест, при условие сумата да не надхвърля 7500 шекела. Също така Командващият армията има право да конфискува финансовите средства на проникналия, за да покрие тези разходи.

6. А. Освобождаване под гаранция:

А) В случай, че бъде издадена заповед за експулсиране срещу проникнал съгласно членовете на настоящата Заповед, командващият армията има право да издаде заповед за освобождаване на проникналия под изрично лична гаранция или с включване на друг гарант, или срещу парична гаранция, която се заплаща от проникналия или гаранта, или под гаранция, от която се плаща една част, а другата част се приема като депозит.

Б) Независимо от казаното в буква А, Командващият армията не издава заповед за освобождаване на проникналия, ако смята, че:

1. експулсирането на проникналия е невъзможно или се забавя поради неговия пълен отказ да сътрудничи, включително отказа му да се върне в държавата, от която е дошъл; или

2. ако освобождаването на проникналия ще навреди на сигурността, спокойствието или общественото здраве в зоната;

В) Освобождаването под гаранция се подчинява на условия, определяни от командващия армията в името на гарантиране явяването на проникналия с цел да бъде експулсиран или за извършване на експулсирането в определения срок, или за осъществяване на други мерки, които се налагат съгласно настоящата Заповед или който и да било друг закон или мярка за сигурност.

Г) Командващият армията има право да издаде заповед за арест на проникналия, ако получи информация, че проникналият, който е бил освободен под гаранция, е нарушил или се кани да наруши условията на освобождаването му.

Д) В случай, че проникналият наруши условията за освобождаването му под гаранция, Командващият армията има право:

1. да издаде заповед гаранцията да бъде изплатена изцяло или частично на хазната на Командването на зоната.

2. да конфискува изцяло или част от гаранцията в полза на хазната на Командването на зоната.

Отменяне на член 7

Отменя се член 7 от Заповедта.

Дата на изпълнение на настоящата Заповед: Настоящата заповед влиза в сила след изтичане на шест месеца от подписването й.

Име: Името на настоящата Заповед е „Заповед за предотвратяване на проникването (Поправка №2) (Юдея и самария) № 1650 от 2009/5769 г.

Дата: 23 тишри 5770 / 13  октомври  2009 г.

Подпис:

Бригаден генерал Гади Шамни

Командващ силите на Израелската отбранителна армия в Юдея и Самария

Превод (от арабския вариант) за Интидар -Мая Ценова

София, България

Comments are closed.