От идеи към действие:Успешният пример като средство за трудова активност

Анкета на “Не спирай”, която може да попълните – свалете я. Но първо прочетете за какво става дума в следващите редове. Проект на “Не спирай”.


Основната цел на проекта е да стимулира обществената и личната активност за търсене и намиране на алтернативни начини и пътища да се използват по-пълноценно и ефективно наличните ресурси и потенциалните възможности в процеса на търсене на решения за повишаване на трудовата заетост и усвояемостта на Европейските фондове.

Ще се опитаме чрез успешни примери за прилагане на алтернативни и иновативни подходи да мотивираме повече хора да поемат активна роля в решаването на проблеми, които ги засягат. Постигането на ефективни партньорства между заинтересуваните страни по даден проблем и създаването на работещи механизми за диалог и обмен на информация, според нас са важна предпоставка за пълноценното използване на всички ресурси и възможности за постигането на положителна промяна.

Целевите групи

Интернет общности

Към днешна дата една от най-известните социални мрежи в Интернет, Facebook, е надминала по трафик гигант като Google. Форуми като “Offroad Bulgaria” и “BG Mamma” притежават десетки хиляди потребители, които ежедневно обменят идеи, мисли, опит, интереси и т.н. Статистиката показва, че “Offroad Bulgaria” наброява 69, 299 потребители до месец април 2010, а “BG Mamma” 141 545. Проучване на Интернет Общество България (survey.isoc.bg) за Интернет потреблението в България сочи, че Интернет ползват 44.69 % от населението на страната на възрасто от 15 до 69 години (на практика процентът е по-голям, защото голяма част от децата под 15 години са онлайн, при това редовно). От тях 56.94% са живущите в София. Интернет обществата се разполагат във виртуалното пространство и започват да предлагат все повече услуги, възможности и инициативи. В тях е съсредоточен и голям брой хора, които са активни в конкретна дейност. Това своеобразно „обединение” на значителна маса от хора в Интернет представлява огромен човешки ресурс, който не се използва пълноценно.В настоящата ситуация на икономическа криза, и то в страна с ниска усвоямост на европейски фондове и с нужда от развитие на алтернативни социални услуги, Интернет обществата могат да се превърнат в иновативен и рационален инструмент за постигане на редица цели. Това е обвързано и с решението ни да използваме Интернет пространството за постигане на целите на Фондация „Не спирай”.

НПО, неформални граждански обединения и инициативни комитети

Практиката показва, че активността на гражданските организации и местната власт в посока за съвместни проекти не е на нужното ниво. мнение, че е по-добре резултатите не така да се изброяват, а да се включат в последователен текст.екта с цел засилване на  Юридическите лица с нестопанска дейност и неформалните обществени обединения представляват огромен ресурс за постигане целите на Стратегията за развитие на социалните услуги на територията на Столична община (2009-2013). Практиката показва, че такива обединения не се използват достатъчно ефективно и че партньорската мрежа за постигане на общите цели е все още слабо развита. Липсва обмен и разпространение на добрите практики на целевите групи. Това води до дезинформация и непълноценно използване на ресурсите за подобряване качеството на живот. От друга страна, добре известно е, че целевите групи срещат редица трудности в работата си. Многообразието на проблемите определя нуждата от тяхното систематизиране с цел търсене и предлагане на конкретни адекватни решения.

Хора, в прцес на търсене на реализация

Статистиката показва, че за периода юли 2008 – юли 2009 г. общият брой на регистрираните в Бюрата по труда безработни е нараснал с 27.8% (или със 61 332 души), а безработните младежи на възраст до 29 г. са се увеличили с 32.9% (или близо с 13 хил. души). Още по-висок е прирастът при безработните младежи с висше образование – за същия период той е 53% (1450 безработни млади висшисти повече). Един от най-посещаваните уеб сайтове за работа http://www.jobs.bg/ цитира статистика, която към 13.04.2010, 12:51 сочи следното:

Тези данни показват, че в момента в страната голяма част хората са в етап на търсене на трудова заетост и възможност за реализация. Значителна част от тях се намират в София. Конвенционалните начини на търсене на работа не винаги вършат работа. Хората бързо се обезверяват, а активността им спада още по-рязко. Увеличената неудоволетвореност на хората от заплащането и естеството на работа, условията на труд и завишеният брой съкращения води до нарастване на потока от хора, особено към София, търсещи професионална реализция в големия град. Кризата още повече засилва необходимостта от алтернативни възможности за справяне с изискванията на динамичната външна среда. Необходимо е и активизиране на хората, нужни са стимули да намират по-ефективни начини за употреба на ресурси, с които те така или иначе вече разполагат, понякога без изобщо да го подозират.

Физически лица с увреждания

Тази целева група се състои от хора със специфични нужди, но притежаващи и специфични възможности, които остават нереализирани. Човек, който е с увреден слух, вероятно е много добър в писането на компютър, тъй като е развил тактилните си усещания много по-добре от останалите. Държавата предвижда определени преференции за наемането на такива хора на работа, но в недостатъчна степен, а много от тези хора не успяват изобщо да се възползват от тях, защото биват ограничавани напр. от недостъпна среда, или направо биват дискриминирани. Хората с увреждания в България са обект на нагласи и практики, наследени от миналото, когато повечето от тях са били изолирани, защитавани и обгрижвани от семействата си или от държавата. Резултатите от преброяването на населението през 2001 г. показват, че хората с увреждания с намалена работоспособност над 50% в страната са 265 353 по официални данни на Националния статистически институт.

Софийска община

Самите общини, в това число и СО, реализират проекти и притежават набор от добри практики, които е полезно да бъдат обобщени и разпространени.

Нуждите на тази целева група в контекста на настоящото проектно предложение се състоят преди всичко в повишаване осведомеността на структурите и служителите за реалните проблеми и потребности на гореописаните целеви групи. Особено висока е необходимостта от определяне на проблемите и дефицита на информация у районните администрации, столичните Бюра по труда и СУСО, за които ще бъде полезно да получат примери за конкретни алтернативни решения на проблемите, с които те се сблъскват и им се налага да разрешават в ежедневната си практика.

Дейности

Проектът се състои от две основни части. В първата част от изпълнението му ще бъде проведено изледване сред целивите групи, което да осигури актуална информация, както за силните им страни и добрите практики, така и за слабите страни и проблемите, с които се сблъскват в ежедневната си практика.

Анкетните въпроси ще отразяват проблематиката на пълноценната реализация и ефикасното използване на ресурси от страна на представителите на отделните целеви групи, тяхната оценка на възможните пътища за такава реализация, и ще бъдат насочени към по-ефективна мобилизация на лични възможности и капацитет, повишаване на трудовата заетост (и активен стремеж към такава), и не на последно място: по-активно използване на потенциала на европейски и други международни фондове, стимулиращи социалната активност на гражданите.

Изследването ще е насочено по-специално към следните сфери:

?  Причини за ниската усвояемост на европейските фондове и начини за подобрение на ситуацията в това отношение, особено в контекста на икономическата криза;

?  Начини за практическо подпомагане на по-ефективното и по-ефикасно използване на различните ресурси в най-широк смисъл (финансово-икономически, социални, личностни) – както потенциални, така и разполагаеми;

?  Начини за повишаване на трудовата заетост и на личната мотивация за заетост, предимно на територията на СО, където е концентрирана основната част от трудовия пазар у нас, но и в другите по-големи градове из страната (селските райони сами по себе си няма да попаднат в обсега на изследването, но то ще включи икономическите мигранти, пристигнали в столицата и големите градове от селски райони с цел търсене на работа и житейска реализация).

В изследването ще бъдат включени по 30 представителя на всяка от целевите групи.

Практиката показва, че обикновено при целевите социални групи, както и при общинските структури и служби, се усеща твърде остро недостиг (или дори липса) на точни и ясни представи за реалните нужди, които имат получателите на социални услуги. Този проблем е потвърден сред съществените в Стратегията за развитие на социалните услуги на територията на Столична община (2009 – 2013). Той пречи да се предложат конкретни решения и добри практики, които да се популяризират и да се използват за решаване на проблемите. Оттук произлиза в немалка степен и харченето на общински и държавни средства за неефективни или направо излишни социални дейности, докато алтернативни услуги и решения с вероятно по-висока полза (нерядко и доказана като успешна в други държави или даже други български общини) остават без финансиране. Често пъти алтернативните решения изискват по-ниски разходи, които биха спестили значителни публични средства на общината, държавата и съответно данъкоплатците. В този смисъл ще бъде изготвен аналитичен доклад, който ще бъде предоставен на СО, за да послужи както за по-рационално планиране на общинските социални дейности, така и за формулиране на допълващи или заместващи социални услуги в общността.

Не на последно място, едно систематизиране на плюсовете и минусите би представлявало полезен инструмент не само при разрешаването на проблемите, но и при диалога между целевите групи, местните общности, общинските служби и държавните институции.

Целта е по този начин да се класифицират и обобщят нуждите и добрите практики на обхванатите групи, на базата на които да се изготвят конкретни препоръки към СО и всички ключови участници в предоставянето на институционализирани и общностни социални услуги.

Като резултат ще бъде изготвен аналитичен доклад, включващ анализ на ситуацията по отношение проблемите на обхванатите групи, с конкретни препоръки, потенциални решения, описания на съществуващи добри практики, и препоръчителен план за действие.

Втората част от изпълнението се състои в събиране и промотиране на успешни примери и добри практики. Получената информация от изследването и проведеният анализ ще оформят критериите за подбора. Ще бъдат събрани и представени по достъпен, интерактивен и увлекателен начин редица алтернативни конкретни решения на проблемите, които срещат целевите групи. Целта е  да бъде събрана информация за добри световни, европейски и български практики, които директно или адаптирано биха могли да послужат за разрешаване на проблемите, които срещат описаните в проектното предложение групи в София и страната. Това ще бъдат реално работещи примери за добри чуждестранни и български практики. Ще се наблегне на примери най-вече от места, където положителните практики продължават да се случват и показват устойчивост в дългосрочен план.

Междувременно периодично ще бъде публикувана информация за етапа на развитие на проекта и резултатите от отделните дейности на интернет портала на ФНС www.nespirai.net.

Целта е събраната информация да бъде обществено достъпна и да се създадат условия за бързото разпространение на практическа информация за добри практики. Изборът на Интернет като инструмент за постигане на тази цел дава възможност неограничен брой хора в реално време да бъдат активно ангажирани в решаването на проблеми чрез търсене, намиране и прилагане на алтернативни решения.

Уебсайтът предоставя възможност и за външен контрол и мониторинг на дейностите по проекта, както и за съблюдаване сроковете за изпълнение на проектното предложение. Наличието и на уебсайт за изпълнение на проектното предложение създава и условия за устойчивост и мултиплициране на резултатите от проекта.

Развитието на подобно виртуално пространство ще създаде възможност за създаването на партньорства, диалог, обмяна на опит и споделяне на добри практики между Столична община, петте целеви групи и други потенциално заинтересовани страни. В хода на проекта ФНС ще доразработва и поддържа уебсайта с осигурени от донора и собствени средства, а след края на проекта – изцяло със собствени средства.

Устойчивост

Осъщественият анализ на проблемните области и силните страни, заедно с направените изводи и препоръки в резултат на проведеното анкетно изследване, ще послужат за по-нататъшно разработване на алтернативни методи и стратегии за преодоляване на пречките, търсене на иновативни решения за постигане на целите, споделяне на опит и обмен на добри практики в сферата на иновативните социални услуги, повишаването на трудовата заетост и личната мотивация за преодоляване на социалната и икономическа изолация. Също така, той би могъл да бъде използван за основа на по-цялостно и задълбочено проучване на тази тематика. Публикуването на извлечение от анализа в портала на Фондация „Не спирай“ (евентуално и на други сайтове в Интернет), и предоставянето на пълния анализ на разположение на Столична община, ще позволи по-нататъшното разпространение на изводите и резултатите в цялата страна, последващи обсъждания и стимулиране на търсенето на пътища вътре в общността за по-добра реализация на възможностите и ресурсите, изграждане на механизми за ефективна комуникация и сътрудничество, повишаване на трудовата заетост и преодоляване на социалното изключване.

Самото заглавие на проекта залага на успешния пример като мотивиращо средство. Създалите се възможности за сътрудничество и комуникация, вследствие реализирането на проекта, ще допринесат за осъществяването на последващи стъпки към свързване на различни индивиди и организации за реализация на техните собствени идеи и намерения – все повече със собствени сили и все по-малко с чакане на външна помощ, икономисвайки по този начин публични бюджетни средства и  постигайки практически изпълними, реално работещи и общи за СО и целевите групи цели, заложени в цитираната Стратегия. Научените уроци ще бъдат от полза и за общинските администрации на другите големи градове.

В дълготраен аспект ще бъде улеснено сътрудничеството и ще бъде фасилитиран диалога между заинтересованите страни чрез използване на предоставеното от ФНС средство за комуникация – високо функционален, интерактивен и динамично обновяем уеб-портал с форумно пространство.

Фондация „Не спирай“ ще използва изводите и резултатите, насоките и препоръките, обратната връзка от всички участвали страни, както и  придобития опит и създадените контакти с различни представители на целевите групи по време на реализирането на проекта, за доразработка и усъвършенстване на портала съобразно заявените нужди на потребителите му и за създаване на сътрудничество със заинтересовани страни, както и за работа по настоящи и бъдещи идеи и проекти.

Ще бъде предоставена възможност на целевите групи и заинтересованите отговорни структури на Столична община да се възползват в дългосрочен план от разнообразен и динамичен поток на информация, комуникация и обмен на опит относно актуалната ситуация, трудностите, външните спънки (но и вътрешните бариери!), добрите наши и чуждестранни практики, публикувани и обновявани в уебсайта.Повишената мотивация на целевите групи и крайните бенефициенти ще бъде постигната чрез реални примери на заета активна лична и/или групова позиция за търсене и намиране на алтернативи, ресурси и сътрудничество, довела до практическо решаване на проблеми в редица ситуации.

Нещо повече – целевите групи и крайните бенефициенти ще бъдат окуражени от самия факт, че настоящият проект е дело на една новосъздадена организация, която е била финансово подпомогната да го изпълни. Всички знаем, че обществото е убедено в доминиращата сила на корупцията във всички вертикални и хоризонтални нива на управление на страната. Един такъв пример (и колкото се може повече като него) би имал много силно въздействие в посока възвръщане оптимизма на хората и усещането им, че разпределението на европейските и националните публични средства може да се извършва прозрачно, справедливо и в полза на обществото.

Проектното предложение е само стъпка към постигане на общата цел на Фондация „Не спирай“. Неговото реализиране ще позволи на фондацията да доразвие идеите си по-ефективно, по начин съобразен с конкретни нужди и потребности на индивидите и обществото. Повишеният капацитет на екипа за разработване, управление и реализиране на проекти ще осигури възможности за по-нататъшно използване на различни възможности за финансиране на дейностите на организацията.

Фондация „Не спирай“ (ФНС) е осъществила първоначалното създаване и структуриране на Интернет портал на адрес www.nespirai.net , който има за цел да мотивира, подкрепя и подпомага индивиди, организации и институции за намиране на скритите (и по-пълноценно реализиране на наличните) възможности и ресурси, с които те разполагат. Това е предвидено да се извършва чрез предоставяне на информация, осигуряване на пространство за изграждане на сътрудничество и обсъждане на идеи, възможности, инициативи, пречки и проблеми. Порталът е в съвсем начална фаза от своето разработване и по-нататъшното му развитие много трудно би могло да продължи без институционално укрепване на организацията.

Информацията е предоставена от “Не спирай”, за което благодаря!

One Reply to “От идеи към действие:Успешният пример като средство за трудова активност”

  1. One knows that today’s life is very expensive, but we need money for various stuff and not every one gets big sums money. Hence to get some personal loans or just small business loan would be a correct solution.

Comments are closed.