Близкият изток:Поколение на изчакването

Картата, изработена от The Brookings Institution показва основни статистически данни, свързани с икономиката, демографията и статусът на младежка заетост. За да видите данните, кликнете върху картата.

Близкият изток е в своята демографска повратна точка. Много страни от района са достигнали своя пик в растежа на младото население, като част от цялото общество. Това означава, че скоро делът на младото население в тези страни ще тръгне надолу. В същото време младите хора в региона продължават да заемат голям дял от обществото, като пред тях предизвикателствата са свързани с висока безработица.

Според изчисления на ООН и Лигата на арабските държави, регионалните икономики ще трябва да създадат около 51 000 000 работни места до 2020 г., за да се отговори на нуждата за работа сред младите, които съставляват над 60 % от населението в Близкия изток. Това означава, че в този процент повечето хора са под 30 години.

С помощта на наличните данни, са събрани основните статистически данни, свързани с общите икономически и демографски условия на всяка страна в региона, както и статистически данни за образование и трудов статус на младите хора. Въпреки това, за някои държави има пропуски по отношение на данните, а за други страни тя е остаряла. Допълнителни проучвания и събиране на данни, могат да се набавят от правителствени агенции и изследователски институти.


Икономика. Основните статистически данни, свързани с общата икономика на всяка страна включват общия БВП (брутен вътрешен продукт), БВП на темповете на растеж на БВП на глава от населението и за основните сектори на икономиката. Тези данни предоставят общ икономически контекст за всяка страна. Той също така подчертава разнообразието на региона на Близкия изток, който включва богатите на петрол страни със сравнително малко население и страните с по-голяма популация, но с по-ниски доходи. Тези различни контексти в дадена страна засягат младите хора и техния преход към зрелостта по определен начин. Младежта в региона е изправена пред подобни проблеми и предизвикателства по отношение на тяхното училище, работа и брак.

Демография. Информацията включва цялото население и прогнози за населението за 2010 г. и 2020 г., които дават представа за размера на младежта  във всяка страна.

Образование. Това са статистически данни за записващи се в начално училище, средно и висше, свързани с нивата на достъп до образование и образователно равнище на населението. Докато достъпът до образование е относително лесно да се измери чрез използване на налични данни, то е по-трудно да се измери качеството на образованието. Включени са и данните за обществените разходи за образование и отношението ученик-учител.

Заетост. Данните са за безработицата и процента на участие на пазара на труда. Тези данни са извлечени от  доклади на Световната банка за развитие, Международната организация за труда, Арабската организация на труда, както и от EAPEP. За някои страни данните за безработицата и процентът на заетост са съставени директно от източника-т.е. съответната държава. В други случаи, тези проценти са изчислени чрез използване на данни от Laborsta и EAPEP. Информацията е за младежи на възраст 15-24 и 15-29. Като цяло, нивата на безработица са по-високи за възрастовата група 15-24 години, отколкото 15-29 групата.

 

Много страни в региона са достигнали върха на младежкия пик, като част от населението. Младежите (на възраст 15-29) като дял от общото население варира от 25% в Кувейт и ОАЕ до 34 процента в Иран и Катар. За повечето страни младата част от населението ще започне да намалява като процент през следващите десет години. Около 29 на сто от населението на Египет е на възраст между 15 и 29 днес, но до 2020 г., то ще падне до 25 процента. В Йордания младото население е 30 процента, но след десет години ще бъде само 27 процента. В Мароко този дял ще падне от 29% (2010 г.) до 24% (2020 г.), докато в Иран младежкият дял на населението ще намалее от 34% днес до 22 на сто през 2020 година. Въпреки това, все още има страни в региона, в които младежкият дял от населението ще остане на същото ниво или ще продължи да расте: Ирак (28% през 2010 г. до 29% през 2020 г.) и Западния бряг и Газа (27% през 2010 г. до 29% през 2020 г.). Освен това, като цяло населението между 15 – до 29-годишна възраст ще продължи да нараства. (1)


Повечето страни в региона са постигнали почти едно ниво по отношение на образованието на начално ниво. Процентът на записаните за средно и висше ниво е по-разнообразен в различните страни, но той показва високо ниво на постижения в образователната система в много от страните в региона. Това увеличение на броя учащи е в резултат на държавни инвестиции за по-голям достъп до образование, както и на по-отворения в сравнение с миналото, пазар. Докато броят на студентите се е увеличил, много от бедните ученици напускат училище без знания и умения, необходими за успеха на пазара на труда. Лошото качество на образованието е следствие на голям минус в образователните системи – приемът в университети. Той насърчава ученето наизуст и запаметяване, а не развитие на критическо мислене и решаване на проблеми чрез лични умения.(2)

Като цяло, нивото на безработица в региона остава високо, като  варира от 20-30 процента в повечето страни, до 45,6% в Алжир и 45,4% в Ирак. След завършване на образованието си, много младежи предпочитат да изчакат, за възможностите за заетост в публичния сектор и не приемат неквалифицирана работа . В някои страни от региона, младежи започват да коригират своите очаквания към реалностите на пазара на труда. Ново проучване показва, че равнището на безработица сред младежта в някои държави е започнало да  намалява.

Има различия и между половете по отношение на образованието.  Всъщност, жените записали се в университети са по-голям процент от мъжете в много страни, като Бахрейн, Кувейт, Ливан, Катар, Саудитска Арабия, Тунис, ОАЕ, и на Западния бряг и ивицата Газа. Като цяло, нивото на безработица сред младите жени е много по-високо от този при младите мъже.

Бележки:

1. Данните на United Nations Population Prospects (UNPP)  от 2008 показват, че се очаква младото население (15-29) да се увеличи с 12 000 000 между 2010 г. и 2035 г.

2. Джавед Салехи-Исфахани и Навтеж Дилон, “Stalled Youth Transitions in the Middle East: A Framework for Policy Reform,” Middle East Youth Initiative Working Paper 8 (Wolfensohn Center for Development at the Brookings Institution and the Dubai School of Government, 2008).

 

София, България

Comments are closed.