“Психология на творчеството” от Салех Брик

Миналата година моят приятел Салех Брик ми каза, че ще издаде книга, свързана с психологията. Е, реших аз, това не е чудно – Салех е психoлoг, дoктoр и прeпoдаватeл пo психoлoгични дисциплини в Дамаския унивeрситeт в Cирия (тук прочетете интервюто с него за блога). Наградeн e с пoчeтна грамoта oт Филoсoфски факултeт на CУ “Cв. Климeнт Охридски” за заслуги към университета, а публикациите му се печатат както в България, така и в Сирия (“Насилиeтo над дeцата в Cирия”, “Джeндърни пoказатeли на младитe oт възрастoва група”, “Омразата или нeтoлeрантнoстта към другия”, “Мoтивация и крeативнoст” и др.) Интересното беше друго.

 

Книгата, която той издаде (издадена на арабски в Дамаск, а тук пусната от ИК “Парадигма”), съвместно с други двама специалисти – Любeн Дeсeв и Никoла Дeсeв – е посветена на психологията на творчеството и смятам, че ще е интересна на всеки, който се занимава с подобни проблеми. За мен ще е интересна, въпреки че не съм специалист – написана е хубаво, с обяснения и практики. За мен това издание е пример, че един чужденец може да издава книги в България и да бъде зачитан наравно от научната общност, както всеки друг. Това е глътка оптимизъм.

 

Благодаря ти, Салех!

Публикувам увода на книгата:

Девизът на Европейската година на творчеството и иновациите (2009)

беше: „Използвай въображението си, твори, бъди новатор!“ Творчеството и

иновациите са първостепенни („ключови“) фактори за индивидуално-личнос-

тно, социално и икономическо развитие.

Главна движеща сила в обществото са талантливите, можещите, креативните личности (в настоящия труд креативен и творчески, респ. креативна психология и психология на творчеството, използваме като синоними). Постиженията именно на тези личности осигуряват прогреса на човешката цивилизация и култура.

В основата на творчеството, креативността и иновациите са мотивацията и инициативността на субекта на творческата дейност. При това креативните способности са най-тясно, органически свързани с творческото начало у човека, което следва да се идентифицира и да се насърчава развитието и съотв. проявяването му от най-ранна детска възраст.

В България с оглед стимулиране развитието на творческите способности от 1 януари 2004 година е в сила приета от Министерския съвет наредба за условията и реда за осъществяване закрила на деца с изявени дарби, издадена на основание чл. 5, ал. 3 от Закона за закрила на детето. „Специална закрила“ се предвижда в документа за две категории деца – деца в риск и деца с изявени дарби в областта на науката, изкуството или спорта.

Специалната закрила на децата с изявени дарби е, съгласно наредбата (чл. 2), „система от мерки за гарантиране развитието на дарбите на децата, която им осигурява финансово подпомагане и възможности за изява“. В съответствие със споменатите нормативни актове и съдържащи се в тях изисквания, министърът на културата, министърът на образованието, младежта и науката и министърът на спорта всяка година до 30 юни внасят в Министерския съвет програма (за следващата календарна година) на мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби и на националните и международните конкурси, олимпиади и състезания, във връзка с които се прилагат мерки за закрила и подпомагане на въпросната категория деца.

Ако децата, повече или по-малко надарени от природата и с определен креативен потенциал, са цветята на живота, то тези с изявени дарби и свръхнадарените са най-нежните цветенца, чиито стъбла са най-крехки и най-лесно се чупят. А от средата именно на тези деца – „златни деца на обществото“, по думите на древногръцкия философ Платон (427-347 пр. н. е.), – израстват „двигателите“ на човешкия прогрес и творци в сферата на науката, техниката, изкуството и други области на живота. Благодарение най-вече на тях човечеството се придвижва напред по пътя на своята цивилизация и култура. Поради всичко това дадената категория деца действително се нуждаят от особено внимание и от грижи за добро здраве и развитие във вярна посока.

А какъв педагогически парадокс! За контингента ученици със специални образователни потребности (условно казано, под нормата), съставящи категорията проблемни или „трудни“ деца, се разработва специална психология и педагогика, подготвят се и работят в специални учебни заведения или центрове т. нар. ресурсни учители, а за другия контингент учащи се – „над нормата“ – липсват добре разработена специализирана психология и педагогика, специално подготвени педагогически кадри и респективно функциониращи специализирани учебни заведения или звена, въпреки че последните също се отнасят към категорията проблемни деца.

В дълг към надарените и с безспорен креативен потенциал подрастващи и възрастни е и науката за творчеството – креатологията, в която е синтезирано и интегрирано знание от най-различни научни области – биология, физиология, вкл. физиология на висшата нервна дейност, неврология, генетика, кибернетика, синергетика, педагогика, социология, психология, евристика, математика, информатика, математическа статистика, икономика, история, литературознание, изкуствознание, наукознание, философия. Централно място сред споменатите области на знанието заема психологията като фундаментална наука за човека – субект на познание, труд, общуване и творчество. В психологията се проучват познавателните (когнитивните) процеси и свойства, емоциите и чувствата, мотивацията и волята, които са в основата на креативната дейност. В психологията, вкл. в социалната психология, се анализират също условията на конкретната среда за творчество с характерните за нея социално-психически климат и социално-психическа атмосфера.

С настоящия труд се цели, съблюдавайки принципа на приемственост в науката и стъпвайки върху вече постигнатото в креативната психология, да се помогне за по-нататъшно придвижване напред психологията и педагогиката на творчеството, като за целта ясно се разкрият и теоретично осветлят преди всичко от съвременно синергетично гледище системата и компонентите на творчеството, процесите и механизмите на креативната дейност (първа част на работата), особено внимание се обърне на мотивацията за постижение на учениците в юношеска възраст, тяхната креативност и връзката между двете явления (втора част на книгата) и накрая (в третата част) се посочат примерни креативни задачи, каквито впоследствие любознателните читатели биха могли и сами да си съставят с оглед развитието на собствените си творчески способности. Задачите са презназначени за читатели на различна възраст и с различно равнище на интелектуално развитие, вкл. най-високо. Една част от тези задачи са дело на третия автор на книгата, а друга част са заимствани от литературни източници и преди всичко от публикуваните сборници с аналогични задачи на Д. Русева и Р. Русев (1981), на И. Ганчев К. Чимев и Й. Стоянов (1990).

Сега задачите за упражнение, които са 260 на брой, са систематизирани в две основни групи – задачи-приказки (75) и кратки задачи (185). В едно бъдещо издание същите биха могли да бъдат представени диференцирано по възраст (вкл. за ученици в долна, средна и горна училищна възрасти) и по съдържание – логически задачи, математически, географски, лингвистични и т. н. Авторите са далеч от мисълта, че с тази книга ще се даде окончателен и съвсем категоричен отговор на всички възникващи въпроси във връзка с формулираната тема и творчеството в различни области на живота, че ще бъде представен целият кръг от проблеми и фактори за успех в креативната дейност. Допуснати дискусионни положения в изложението са явно предизвикателство за активизиране на критичното мислене на читателите. По-големи или по-малки празноти, срещу които никой от авторите не е застрахован, биха могли лесно да се попълнят чрез самостоятелна работа и ползване на съответни произведения от дългия списък на литературни източници в края на труда.

Неизказани досега мисли и новото, което се съдържа в настоящия труд, се нуждаят от проверка и обективна критична оценка, от изпитание в практиката и потвърждаване с допълнителен фактически (и експериментален) материал. Главната тенденция на разработката е очертана от стремежа на авторите към научна трезвеност в най-спекулативната и мистично неясна област на психологията – креативната психология.

В авторския екип, който е по същество международен, са включени различни специалисти на нееднаква възраст: Любен Десев – психолог и педагог, професор по педагогическа психология, доктор на педагогическите науки и хоноруван преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“;

Салех Брик – психолог, доктор (по психология) и преподавател по психологически дисциплини в Дамаския университет в Сирия; Никола Десев – педагог и писател, ресурсен учител в София и член на Съюза на независимите български писатели. Отделните части на книгата са разработени от авторите както следва:

първа част, заключение, мисли и афоризми за творчеството – от първия автор с участието и на С. Брик (в глави ІІ, ІV и V); втора част – от С. Брик и трета част от Н. Десев.