Антисемитизъм и ислямофобия в България (студия)

На 14 ноември в престижното on-line издание на Университета в Милано излезе студията Anti-semitism and Islamophobia in Bulgaria. Actual legal and sociological aspects. Автор е професор Ирена Илиева от Институт за правни науки при БАН (член на Българската асоциация по международно право, Association for Overseas Technical Scholarship ( A.O.T.S.), Japan и Red Ciudadanas de Europa – Испания) .

Студията включва 32 страници, разделени на:

1. Въведение, 2. Статистически данни, 3. Мюсюлманската общност, 4. Еврейската общност, 5. Общ преглед на съответните разпоредби на закона в България, 6. Анти-семитизма и ислямофобията и политически права, в съответствие с вътрешното законодателство, 7. Законът за защита срещу дискриминацията, концепцията за “позитивна” дискриминация и някои нови случая в подзаконовите нормативни актове, 8. Религиозните права и свободи, 9. Наказателно право, 10. Някои изводи.

Студията има за цел да представи накратко действителната правна регламентация за защита на религиозните права на лицата, принадлежащи към мюсюлманската и еврейската общности в България. Авторът се е опитал да съчетае правни въпроси с някои от последните социологически проучвания за антисемитизма и ислямофобията, и свързаните с насилие и престъпления събития в България. В статията са публикувани някои от  последните статистически данни за турското (мюсюлманско) население и евреите в страната, според последното преброяване през 2011 г. Фокусът на изследването е върху вътрешното законодателство, особено на политическите права, защитата срещу дискриминация, понятието “позитивна дискриминация”, религиозните права и свободи.

Студията съдържа също и цитиране на съдебна практика. Правният анализ показва факта, че има никакви правни определения на “Антисемитизъм” и “ислямофобия”, но не и цялостно определение.

Вижте цялата студия в .pdf файл: Anti-Semitism and Islamofobia in Bulgaria. Actual legal and sociological aspects