Историята и Ахмад ибн Ханбал

Изготвил: Алевтина Плочева След смъртта на пророка мюсюлманското общество започва да си задава много различни въпроси свързани с вярата, със социалния и с политическия живот. Наличието на тези въпроси обуславя нуждата от адекватни обяснения в съответствие с вярата, така както би направил  Мухаммад. Мюсюлманите започват да се обръщат към Корана и към суната, които лягат в основата на шериата (мюсюлманския свещен закон), а след  това се Повече [...]

Джалалуддин Руми и ислямска философия -Част 1

В една по-подробна тема ще разкажа повече от самата история на това течение в исляма.Сега ще отбележа главни точки от нея.При смъртта на фатимидския халиф ал-Мустансир Би-ллах в исмаилитската общност възникнала схизма относно наследника му.Първо,имало такива,които признали законността на Имам ал-Мустали ; те продължили да наши дни стария фатимидски дауа (призив). Но след убийството на халифа ал-Амир ,последният Имам със звание,те практически Повече [...]

Арабският свят в началото на XX век

Книгата е на Киряк Цонев - "Българо-арабските отношения" и Абу Наср - "Историческа енциклопедия", Ю.Борисов - "Новейшая история Франции" 1968г., Ю.Брутенц -"Современньiе национально-освободительньiе революции" 1974г. АРАБСКИЯТ СВЯТ ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА XX ВЕК Освобождението на България от османско иго изпреварва с около половин век ликвидирането на същото иго в арабския свят.Това е период на арабското национално възраждане ,чиито идеи в крайна Повече [...]